Filip Savić, je rođen 30. oktobra 1985. u Beogradu.

Na Stomatološki fakultet u Beogradu upisao se 2004. godine, a diplomirao 2010. godine. Odmah nakon diplome započeo je obaveznu medicinsku obuku na Stomatološkom fakultetu u Beogradu u trajanju od godinu dana, a u novembru 2011. godine položio je državni ispit.

Po završetku dodiplomskog studija započeo je postdiplomske i doktorske studije.

Od 2011. godine redovno je zaposlen u stomatološkoj ordinaciji „MeDENTA“. 2013. godine specijaliziovao se za oralnu hirurgiju.

Član je Komore SKS Srbije, Srpskog lekarskog društva, Lekarskog društva, Odeljenja za oralnu hirurgiju i implantologiju Srbije SOHIS i Međunarodnog tima za implantologiju ITI. Aktivan je učesnik konferencija i simpozijuma u ​​Srbiji i inostranstvu, sa posebnim akcentom na oralnu hirurgiju i implantologiju.

Tečno govori engleski jezik i dobro poznaje francuski jezik.